ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Εγκαταστάσεις

Γενικές Πληροφορίες

Έτος ίδρυσης:
2015

ΦΕΚ ίδρυσης και κανονισμός λειτουργίας: 
838/14-5-2015 τ. Β’

Το εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής: «...καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του προγραμματισμού της παραγωγής, της προσομοίωσης της παραγωγής, της παραγωγής με τη βοήθεια υπολογιστών, κ.λπ.».

Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς και άλλων τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 838/14-5-2015 τ. Β’. 

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου. 

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στα αντικείμενα του άρθρου 1 του ΦΕΚ 838/14-5-2015 τ. Β’.

5. Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας.

6. Την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Ανακοινώσεις:

Δεν υπάρχουν γεγονότα προς το παρόν.

Δεν υπάρχουν γεγονότα προς το παρόν.

Εργαστηριακά Μαθήματα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σχεδιασμός, προμήθειες, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο μέσα στις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών.

Προσομοίωση

Σύστημα/μοντέλο/διαδικασία μοντελοποίησης, τύποι μοντέλων, μεθοδολογίες, εφαρμογές και πλεονεκτήματα της προσομοίωσης σε διάφορες κατηγορίες συστημάτων.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Επίβλεψη και έλεγχος φυσικών διεργασιών, τακτικό επίπεδο διοίκησης παραγωγής, σχεδιασμός συστημάτων παραγωγής και τεχνολογίες αιχμής.       

Έλεγχος Αποθεμάτων και Συστήματα Παραγωγής

Μαθηματική περιγραφή διαφόρων συστημάτων παραγωγής και πολιτικές ελέγχου αποθεμάτων και αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα συνεχούς και περιοδικής επιθεώρησης.

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Προγραμματισμός και λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στρατηγικός ρόλος των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.